โรงเรียนวัดดวงแข http://watduangkhaeschool.siam2web.com/

(duangkhae) 2010724_39380.jpg(duangkhae) 2010724_39285.jpg(duangkhae) 2010724_39423.jpg

ที่ตั้ง      โรงเรียนวัดดวงแข สำนักงานเขตปทุมวัน เลขที่ 86 ถ.จารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร.0-2214-3511

address    Wat Duangkhae school  86 Jarumuang rd. Roungmuang  Pathumwan BKK.10330   Tel. 0-2214-3511

จุดเด่นของโรงเรียน  โรงเรียนวัดดวงแขเป็นโรงเรียนสองภาษา (หลักสูตรภาษาจีน) 

 ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนวัดดวงแข ตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. 2476 ในบริเวณที่ดินของวัดดวงแข กว้าง 51 เมตร ยาว 40 เมตร เนื้อที่ 2,040 ตารางเมตร เป็นเนื้อที่ 1 งาน ตารางวา เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงมีขนาด 3 ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 38 คน ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดวงแข เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 369 คน สังกัด สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดดวงแขเป็นโรงเรียนสองภาษา (หลักสูตรภาษาจีน) มุ่งส่งเสริมวิชาการ ประสานเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

2. พัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาการ

3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. ส่งเสริมการบริหาร การจัดการเรียนการสอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผู้เรี่ยนของผู้เรียน

3. นักเรียน ครู บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์

4. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษากับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ ตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. สถานศึกษามีฐานการสนับสนุนด้านการเงิน และ ทรัพยากรจากภาครัฐ เครือข่ายทางการศึกษา

ปรัชญา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานคุณธรรม เน้นนำเทคโนโลยี

คติพจน์

เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรม เป็นทางนำสู่ปัญญา

สัญญลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน   ฟ้า - เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นแสงจันทร์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. คิดได้ แก้ปัญหาเป็น

3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

4. มีภาวะผู้นำ และ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

5. เข้าใจ และ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

6. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

7. พึ่งพาตนเองได้ในการเรียนรู้ และ การทำงาน

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดดวงแขปีการศึกษา 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครู และ บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และ ทรัพยากรทางการศึกษา

 

 

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 13,272 Today: 5 PageView/Month: 98

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...