โรงเรียนวัดดวงแข http://watduangkhaeschool.siam2web.com/

 

ทะเบียนผลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2552

โรงเรียนวัดดวงแข

ลำดับที่

ชื่องานวิจัย

สัมพันธ์กับการเรียนกลุ่มสาระ

ชื่อผู้ผลิต

ตำแหน่ง

1.

ผลการทดลองใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ภาษาไทย

นางสาวศรีสุข  น้ำฝน

ครู คศ. 2

2.

การพัฒนาชุดฝึกทักาะการอ่านคำควบกล้ำ (ร,ล,ว,)ของนักเรียนชั้น      ป.1/2

ภาษาไทย

นางสาวศรีสุข  น้ำฝน

ครู คศ. 2

3.

การแก้ปัญหานักเรียนเรียงลำดับจำนวนไม่เป็นของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

 

 

คณิตศาสตร์

นางสาวมลศิริ บุญญาพงศ์นุกูล

ครู คศ. 1

4.

การแก้ไขปัญหานักเรียนจำเนื้อเพลงไม่ได้ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

 

 

 

ศิลปะ

นางสุรีพร เปรมศิริ

ครู คศ. 1

5.

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

ศิลปะ

นางสุรีพร เปรมศิริ

ครู คศ. 1

6.

การอ่านบทอาขยาน สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้น       ป 2/ 1  มากขึ้น

 

สังคมศึกษา

นางสาวสุพรรณี ธุระนิตย์

ครู คศ. 1

7.

การศึกษารายกรณี ด.ช. รุ่งโรจน์ พึ่งไพศาล (การรังแกเพื่อน)

 

 

 

 

 

สังคมศึกษา

นางสาวสุพรรณี ธุระนิตย์

ครู คศ. 1

8.

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

วิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชลี สุเทวี

ครู คศ. 1

9.

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดวงแข เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

 

วิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชลี สุเทวี

ครู คศ. 1

10.

การแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำไม่ตรงมาตราไม่ได้ของนักเรียนชั้น ป. 5

ภาษาไทย

นางสาวผกามาศ ยอดสง่า

ครู คศ. 1

11.

การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงพยัญชนะของนักเรียนชั้น ป5/1

ภาษาไทย

นางสาวผกามาศ ยอดสง่า

ครู คศ. 1

12.

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดวงแข

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอุดมศักดิ์  ศิริหนองหว้า

ครู คศ. 1

13.

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอุดมศักดิ์  ศิริหนองหว้า

ครู คศ. 1

14.

การพัฒนาการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนวัดดวงแข

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายบุญเลิศ ระงับทุกข์

ครู คศ. 1

15.

สำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนวิชาการงานฯ กรณีศึกษาเฉพาะ โรงเรียนวัดดวงแข

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายบุญเลิศ ระงับทุกข์

ครู คศ. 1

16.

การส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างต่างประเทศ

นายชัยยันต์  สีลาบัว

ครู คศ. 1

17.

 

 

 

การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาต่างต่างประเทศ

นายชัยยันต์  สีลาบัว

ครู คศ. 1

18.

การส่งเสริมการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วิทยาศาสตร์

นางสาวสมจิต  พูลเพิ่ม

ครู คศ. 1

19.

การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มด้วยการทำแบบฝึกกิจกรรมกลุ่มและการเสริมแรงของนักเรียนชั้น อ. 1

ภาษาไทย

นางสาวดาวใจ  จันทร์แสง

ครู คศ. 1

20.

การศึกษาการเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านในระบบกลุ่ม โดยมีผู้นำอ่านของนักเรียน ชั้น อ. 1

ภาษาไทย

นางสาวดาวใจ  จันทร์แสง

ครู คศ. 1

21.

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านแบบฝึกทักษะเรื่องการคูณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

คณิตศาสตร์

นางสาวพิศมัย   ศิริสุทธา

ครูผู้ช่วย

22

การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

 

คณิตศาสตร์

นางสาวพิศมัย   ศิริสุทธา

ครูผู้ช่วย

23.

สำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุภาพร  ศรีมณี

ครูผู้ช่วย

24.

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุภาพร  ศรีมณี

ครูผู้ช่วย

 


Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 12,272 Today: 2 PageView/Month: 175

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...